سیستم کوک درست

هارمونیک های بدون ضربان روی فواصل درست و مطبوع ایجاد می کند. هنگام نواختن با سازهای بدون کوک ثابت، صدای انسان و دوبل نت ها از این سیستم استفاده کنید. تفاوت اصلی این سیستم با سیستم کوک معتدل مساوی در این است که در سیستمِ کوکِ درست، سوم تریاد ماژور کمی پایین تر از سوم تریاد ماژور سیستم کوک معتدل مساوی و سوم تریاد مینور آن کمی بالاتر از سوم تریاد مینور سیستم کوک معتدل مساوی است. (برای مثال در سیستم کوک درست، در گام دو ماژور، می بکار کمتر از می بکاری است که در کوک اعتدال مساوی استفاده می شود ولی در دو مینور، می بمل کمی بالاتر از می بمل در سیستم کوک اعتدال مساوی است.)

سیستم فیثاغورثی

برای بیان خطوط ملودی بکار می رود. تفاوت اصلی این سیستم با سیستم کوک معتدل مساوی در این است که در سیستم فیثاغورثی، درجه سوم و هفتم گام ماژور بالاتر از درجه سوم و هفتم سیستم کوک معتدل و درجه سوم و ششم گام مینور آن، پایین تر از درجه سوم و ششم گام مینور سیستم کوک معتدل مساوی است.

جدول زیر سیستم کوک درست و فیثاغورثی را با سیستم کوک اعتدال مساوی مقایسه می کند:

کوک درست (دوبل نت های بدون ضربان ایجاد می کند)

سوم کوچک: تقریباً ۱۶ سنت بزرگ‌تر از کوک معتدل مساوی

سوم بزرگ: تقریباً ۱۴ سنت کوچک‌تر از کوک معتدل مساوی

چهارم درست: تقریباً ۲ سنت کوچک‌تر از کوک معتدل مساوی

پنجم درست: تقریباً ۲ سنت بزرگ‌تر از کوک معتدل مساوی

ششم کوچک: تقریباً ۱۴ سنت بزرگ‌تر از کوک معتدل مساوی

ششم بزرگ: تقریباً ۱۶ سنت کوچک‌تر از کوک معتدل مساوی

اکتاو: همانند کوک معتدل مساوی

کوک فیثاغورثی (برای خطوط ملودیک)

درجه دوم کوچک گام (فاصله دو تا ر بمل): تا ۱۰ سنت پایین تر از کوک معتدل مساوی

درجه دوم بزرگ گام (فاصله دو تا ر): تا ۴ سنت بالاتر از کوک معتدل مساوی

درجه سوم کوچک گام (فاصله دو تا می بمل): تا ۶ سنت پایین تر از کوک معتدل مساوی

درجه سوم بزرگ گام (فاصله دو تا می): تا ۸ سنت بالاتر از کوک معتدل مساوی

درجه چهارم درست گام (فاصله دو تا فا): تا ۲ سنت پایین تر از کوک معتدل مساوی

درجه چهارم افزوده گام (فاصله دو تا فادیز): تا ۱۲ سنت بالاتر از کوک معتدل مساوی

درجه پنجم کاسته گام (فاصله دو تا سل بمل): تا ۱۲ سنت پایین تر از کوک معتدل مساوی

درجه پنجم درست گام (فاصله دو تا سل): تا ۲ سنت بالاتر از کوک معتدل مساوی

درجه ششم کوچک (فاصله دو تا لابمل): تا ۸ سنت پایین تر از کوک معتدل مساوی

درجه ششم بزرگ گام (فاصله دو تا لا): تا ۶ سنت بالاتر از کوک معتدل مساوی

درجه هفتم کوچک گام (فاصله دو تا سی بمل): تا ۴ سنت پایین تر از کوک معتدل مساوی

درجه هفتم بزرگ گام (فاصله دو تا سی): تا ۱۰ سنت بالاتر از کوک معتدل مساوی


منابع

thestrad.com

thestrad.com

نوشته روشی برای کمک به هنرجویان در انتخاب کوک درست (IV) اولین بار در گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk. پدیدار شد.

0 Comments

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Copyright amin abedi

ارتباط با ما

در سریع ترین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?