غرش آسمان، اولین اجرای انحصاری گروه آسفالت در شب شنبه ها+

غرش آسمان، اولین اجرای انحصاری گروه آسفالت در شب شنبه ها