تعطیل شدن برنامه های هنری با درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی+

تعطیل شدن برنامه های هنری با درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی