مهرداد رحمانی از الکتروکیوت جدا خواهد شد+

بعد از ده سال همکاری، مهرداد رحمانی از الکتروکیوت جدا خواهد شد