ببینید | واکنش جالب ابوالفضل پورعرب در مواجهه با واژه سوپر استار