25ام مرداد، سالن برج آزادی میزبان بدرام و طرفدارانش خواهد بود.+

25ام مرداد، سالن برج آزادی میزبان بدرام و طرفدارانش خواهد بود.