ببینید | بغض و گریه دختر خردسال در آغوش محمدحسین مهدویان