فصل سوم داستان ایران از شنبه 7 اردیبهشت آغاز میشود که مهمان این برنامه هومن اژدری از فعالان و هنرمندان صاحب سبک در این حوزه میباشد .+

فصل سوم داستان راک ایران آغاز شد