تب و نت Thunder Kiss از گروه White Zombie+

تب و نت Children of the Grave از گروه White Zombie