تب و نت Thunder Kiss از گروه White Zombie+

تب و نت Soul Crusher از گروه White Zombie