کنسرت گروه هامان+

هامان در کرج به روی صحنه می رود