مؤسسه آريا، نماينده "دانشگاه JMLU " در ايران برگزار مي كند."همايش آشنايي با شرايط تحصيل در رشته هاي موسيقي و نحوه برگزاري آزمون ورودي "دانشگاه JMLU "+

همايش آشنايي با شرايط تحصيل در رشته هاي موسيقي