ببینید | بغض و اشک استاد ۹۵ ساله ایرانی دانشگاه هاروارد در یک برنامه تلویزیونی