مصاحبه با رامتین دشتی+

رامتین دشتی : ” احساسات گاو ” یک نقد اجتماعی بود