فستیوال راک ام رینگ در آلمان بدلیل مسائل امنیتی موقتا تعطیل و تخلیه شد+

فستیوال راک ام رینگ در آلمان بدلیل مسائل امنیتی موقتا تعطیل و تخلیه شد