تقدیر از عثمان محمدپرست استاد دوتار خراسان+

تقدیر از عثمان محمدپرست استاد دوتار خراسان