کنسرت گروه Minus1+

گروه Minus1 بعد مدت ها به روی صحنه می رود