اجرای پارتیزانت لهستانی در تالار وحدت تهران در هشتم و نهم اردیبهشت+

اجرای پارتیزانت لهستانی در تالار وحدت تهران در هشتم و نهم اردیبهشت