تعداد مخاطبان اجراهای سنتی و ملی نسبت به کنسرت‌های پاپ بیشتر است+

تعداد مخاطبان اجراهای سنتی و ملی نسبت به کنسرت‌های پاپ بیشتر است