در هفدهمین تجربه از چهارمین دوره شب شنبه ها، اکتاورس در پرفورمنس ستون های آفرینش به روی صحنه میرود+

در هفدهمین تجربه از چهارمین دوره شب شنبه ها، اکتاورس در پرفورمنس ستون های آفرینش به روی صحنه میرود