مصاحبه با گروه آتریا+

رفتن به استيج شيرين واعظي، كمتر از رفتن به المپيك نبود