گروه 5گرم و اوستا در اجرایی مشترک به نام " گلوله های باروتی " به روی صحنه می روند+

گروه 5گرم و اوستا در اجرایی مشترک به نام ” گلوله های باروتی ” به روی صحنه می روند