گروه کوبار+

دومین تجربه کوبار در شب شنبه ها در اجرای ” لحظه های بی قرین “