کنسرت مشترک میلاد ملک زاده و گروه شکاف در «رهایی از سقوط سکوت»+

کنسرت مشترک میلاد ملک زاده و گروه شکاف در «رهایی از سقوط سکوت»