دومین آلبوم رسمی Minus1+

دومین آلبوم رسمی Minus1 به نام برای زندگی منتشر شد