در پرفورمنس "نجوای جنون آمیز" گروه چینود و Negative Pole میهمان استیج پردیس تئاتر شهرزاد خواهند بود+

در پرفورمنس “نجوای جنون آمیز” گروه چینود و Negative Pole میهمان استیج پردیس تئاتر شهرزاد خواهند بود