استاد آواز موسیقی ایرانی محمدرضا شجریان در لیست ۵۰ صدای برتر جهان قرار گرفت در طی یک نظرسنجی که در رادیوی عمومی آمریکا برگزار شد.+

استاد محمدرضا شجریان در لیست ۵۰ صدای برتر جهان