گروه ثرش متال تهرانی پادرا در پرفورمنس "غروب روز مبادا" به روی صحنه شب شنبه ها میرود+

گروه ثرش متال تهرانی پادرا در پرفورمنس “غروب روز مبادا” به روی صحنه شب شنبه ها میرود