گروه تندر با کلام فارسی مخاطبانش را غافلگیر کرد+

گروه تندر با کلام فارسی مخاطبانش را غافلگیر کرد